Oostende 059/33 92 80   |   Middelkerke 059/31 93 10   |   info@syndic-beheer.comLOGIN

Mede-eigendom

Wat is mede-eigendom?

Een appartementsgebouw dat verdeeld is in verschillende private en publieke delen die toebehoren aan minstens twee verschillende eigenaars is een mede-eigendom. Als mede-eigenaar ben je niet enkel verantwoordelijk voor je eigen private delen – zoals je eigen appartement, garage of kelder -, maar draag je ook bij tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. De gemeenschappelijke delen zijn onder andere dak, gevel, lift, inkomhal …

De lasten van de gemeenschappelijke delen – zoals de liftinstallatie, herstelling van dak of gevel, maar evengoed de lasten voor de werking van de conciërge of syndicus – worden proportioneel verdeeld volgens het aandeel van de private delen in de mede-eigendom.

Let op: informeer steeds naar jouw aandeel in de gemeenschappelijke delen. Dit is belangrijk om draagkracht te geven aan jouw stem tijdens een algemene vergadering.

Als een gebouw uit twee of meer appartementen/wooneenheden bestaat die eigendom zijn van verschillende personen is de aanstelling van een syndicus door de wet verplicht … Alleen als de basisakte de toepassing van de wet op de mede-eigendom uitsluit is er geen syndicus verplicht.

De syndicus is de (rechts)persoon die instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom.  Dit beheer heeft enkel betrekking op de gemeenschappelijke delen van een gebouw.  De syndicus zorgt er voor dat de beslissingen m.b.t. de gemene delen niet aan de willekeur van de individuele eigenaars overgelaten zijn.

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat er een basisakte en een reglement van mede-eigendom moet worden opgesteld bij een mede-eigendom. Deze basisakte en reglement van mede-eigendom vormen dan samen de “statuten” van het gebouw waarvoor tussenkomst van een notaris noodzakelijk is.

De basisakte dient minstens volgende zaken te bevatten:
 • De beschrijving van het onroerend geheel;
 • De beschrijving van de privatieve en van de gemeenschappelijke delen;
 • De bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden.
Het reglement van de mede-eigendom regelt alle zaken die betrekking hebben op de verdeling van de eigendom, het onderhoud en de heropbouw en instandhouding van het gebouw.
 • Beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;
 • De verdeling van de kosten en lasten voor onderhoud en reparatie van gemeenschappelijke delen en de berekeningswijze hiervan.
Daarnaast is sinds 1 januari 2019 ook het reglement van interne orde wettelijk verplicht voor elke mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen.  Het reglement van interne orde bevat het geheel van gedrag- en leefregels over het gebruik van de privatieve en gemeenschappelijke delen van de bewoners. Er zullen ook regels en afspraken in terug te vinden zijn over geluidsoverlast, het mogen houden van huisdieren, enzovoort.  Verder moet het een aantal wettelijk verplichte elementen bevatten
 • De wettelijke regels m.b.t. de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering van mede-eigenaars;
 • Het eventuele bedrag vanaf hetwelk meerdere offertes moeten worden gevraagd aan verschillende leveranciers of dienstverleners in geval van werken aan de mede-eigendom (mededinging);
 • De wettelijke regels omtrent wijze van benoeming van de syndicus, welke bevoegdheden hij heeft, de duur van zijn opdracht en de nadere regels voor de hernieuwing en opzegging daarvan, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
 • De periode van vijftien dagen waarin de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.
Een vierde belangrijk document  zijn de notulen – ook wel het proces-verbaal van de algemene vergadering genoemd – die opgesteld worden door de syndicus en zijn eigenlijk een samenvatting van de beslissingen die genomen werden op de algemene vergadering. Gelet op het grote belang van deze notulen, zijn er enkele formaliteiten aan verbonden.  Doorgaans bevatten de notulen volgende punten:
 • De vaststelling dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld alsook de aanwezigheidslijst;
 • De dagorde;
 • De genomen beslissingen en de behaalde meerderheden per beslissing;
 • De naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden;
 • De eventuele reserves, geformuleerd door een of meer mede-eigenaars;
 • De naam van de verkozen voorzitter en secretaris.

De vereniging van mede-eigenaars

Omdat iedere mede-eigenaar deels verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijke delen, moet elke mede-eigenaar bijdragen tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. Om de gemeenschappelijke delen te beheren en beslissingen juridische draagkracht te geven, richten alle mede-eigenaars samen een vereniging van mede-eigenaars (VME) op.

Net als een fysiek persoon heeft de vereniging van mede-eigenaars:

 • Een naam;
 • Een adres;
 • Een nationaliteit;
 • Een vermogen;
 • Het recht om eigendom te verwerven, te beheren en te verkopen;
 • Het recht om een rechtszaak aan te gaan;
 • De plicht verantwoording af te leggen aan derden bij een dagvaarding;
 • De mogelijkheid op te treden als werkgever voor het aanwerven en opvolgen van onderhoudspersoneel en techniekers.

Professionele aanpak

7/7 beschikbaar
Heldere communicatie
Persoonlijke aanpak

Klaar om je gebouw te laten beheren door Syndic Beheer?

Jouw residentie, onze zorg
back to top